📚 نسلی تربیت می کنیم که تا دیپلم دستش جلوی پدر و مادر دراز است و در بزرگسالی جلوی دولت

بحثی در شعار سال و آموزش و پرورشهرسال با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری منتظر هستیم تا اتفاقات خوبی  در آن حوزه رخ دهد.
اما آیا هر اتفاقی در هر حوزه بدون همیاری آموزش و پرورش امکان پذیر است؟ اقتصاد تولید و اشتغال در کجای نظام آموزشی ما قرار دارد؟ با یکی از همکاران صاحب نظر در باب سواد اقتصادی دانش آموزان صحبت می کردیم. واقعیت این است که در نظام آموزشی برای تولید و اشتغال هیچ تعریف و آموزشی برای دانش آموز در نظر گرفته نشده است.

دانش آموز ما تنها آموخته که از خانواده پول تو جیبی بگیرد و آن را هزینه کند فرهنگ کار و اشتغال و تولید مفاهیم آشنایی برای دانش آموز امروزی ما نیست او امروز دستش پیش خانواده دراز است و فردا در مقابل دولت. یعنی آموخته  بنشیند و دولت حقوق و بیمه او را تأمین کند.

💡آیا زمان آن نرسیده در مدارس در کنار تبیین و تعمیق فرهنگ کار و تولید، کارگاه های کوچک تولیدی ایجاد کنیم و به دانش آموز بیاموزیم که خود کار کند و هزینه های خود را تأمین کند

فصل تابستان می تواند فرصت خوبی برای شروع این کار باشد با توجه به ان که در آموزه های دینی ما نیز به کار و تولید اهمیت داده شده اما متأسفانه در مدارس ما سال هاست احکام دینی جای آموزه های دینی نشسته است. باید تلاش کنیم شعار هر سال را به عمل تبدیل کنیم از ظرفیت های مدارس برای تولید و اشتغال استفاده کنیم. آیا این بهتر از آن نیست که از مدرسه به جای خوابگاه استفاده شود!

مدرسه مکانی برای فرهنگ سازی است باید از همان سال های نخست در دوره ابتدایی سواد اقتصادی را به کودکان آموخت و در دوره متوسطه در کنار دانش و اندیشه زمینه های  کار و فعالیت را برای فرزندانمان فراهم کنیم.

 
مهران وثوق