الو سلام !
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ؟

- بله .. بفرمایید!

+ ببخشید ، خواستم بدونم شماچه کار می کنید؟

-ممنون از سوال خوبتون. مابچه های با استعداد درخشان شما رو شناسایی و برای پیشرفت بیشتر حمایت می کنیم.

+ احسنت ! ... چه کار خوبی. میشه بگید چطور این کارو می کنید؟

-بله ! ما تستها و آزمونهایی داریم که در پایان دوره ابتدایی و راهنمایی با اونا مشخص می کنیم کدوم یک از بچه های شما مستعد ترن.

+با تست؟ ...عجیبه !
-چی عجیبه؟!